Programul Erasmus+ Acțiunea Cheie 1 - Proiecte de mobilitate

Educație școlară

Titlul proiectului: Profesori inovatori pentru o Școală Europeană

Număr de referință: 2017-1-RO01-KA101-035785

Perioada de derulare: 1 iunie 2017 - 31 decembrie 2018

Buget: 40.155 euro

Echipa de proiect:
Prof. Olaru Adriana - coordonator de proiect
Prof. Constantin Adriana
Prof. Lăpădat Carmen
Prof. Chițu Costel

Scopul proiectului: Inovarea strategiilor didactice ale profesorilor din ariile curriculare Matematică și științe, Limbă și comunicare, Om și societate, Tehnologii din Școala „Nicolae Titulescu” Călărași, în vederea perfecționării procesului instructiv-educativ conform standardelelor educaționale europene privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții

Obiective:
- Îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională în domeniul tehnologiei informației și comunicării ale profesorilor din ariile curriculare Matematică și științe, Limbă și comunicare, Om și societate, Tehnologii din Școala „Nicolae Titulescu”
- Inovarea metodelor de predare-învățare-evaluare ale profesorilor din cele 4 arii curriculare
- Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin perfecționarea managementului instituțional și creșterea capacității școlii de implicare în proiecte europene

Calendar de activități

I. Selecția profesorilor participanți la cursurile de formare
Perioada:
15 iunie - 7 septembrie 2017
Toate informațiile privind organizarea și calendarul desfășurării procedurii de selecție se află în Apelul instituțional și Anexe.

Precizări:
- Vor fi selectați 14 participanți + 5 rezerve.
- Condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție sunt prezentate mai jos.
- Apelul instituțional pentru selecția participanților și procedura de selecție vor fi publicate pe site, pe această pagină, pâna la data de 15 iunie 2017.
- În urma procesului de selecție, se va încheia un contract între școală și fiecare participant, în care vor fi prevăzute drepturile și obligațiile profesorilor selectați. În contract se va menționa valoarea totală a grantului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de transport, subzistență și taxa de curs.
- Profesorii selectaţi își vor exprima disponibilitatea de cofinanţare a mobilităţii de formare, în cuantum de 20% din valoarea totală a grantului aprobat. Pe perioada implementării proiectului, Agenţia Naţională pune la dispoziția beneficiarilor 80% din suma contractată, restul urmând a fi primit după încheierea proiectului şi depunerea raportului final.

Lista profesorilor selectați pentru participarea la cursuri

II. Pregătirea lingvistică a participanților
Perioada:
septembrie - noiembrie 2017
Se vor organiza cursuri de limba engleză cu durata de 10-15 ore pentru participanții care nu sunt profesori de limba engleză.

III. Participarea beneficiarilor la 3 cursuri de formare, organizate în 3 fluxuri:

Fluxul 1: Cursul Structured educational visit to Schools/Institutes and training seminar 
Loc de desfășurare: Stockholm, Suedia
Perioada: 8-14 aprilie 2018
Participanți: 2 membri ai echipei manageriale a școlii și responsabilul cu programe și proiecte europene

Fluxul 2: Cursul ICT for teaching and learning
Loc de desfășurare: Valencia, Spania
Perioada: 2-6 iulie 2018
Participanți: 6 profesori din ariile curriculare Matematică și științe, Limbă și comunicare, Om și societate, Tehnologii

Fluxul 3: Cursul ICT for teaching – a practical course to incorporate Information Technology (literacy, numeracy, science, etc.)
Loc de desfășurare: Dublin, Irlanda
Perioada: 23 iulie-8 august 2018
Participanți: 5 profesori din ariile curriculare Matematică și științe, Limbă și comunicare, Om si societate, Tehnologii

Condiții de eligibilitate:
- Profesori titulari, cu norma de bază în Școala „Nicolae Titulescu”
Pentru statutul de rezervă, se pot înscrie și profesori titulari care au mai puțin de jumătate de normă în Școala „Nicolae Titulescu”.
- Vechime de cel puțin 2 ani în Școala „Nicolae Titulescu”

Criterii de selecție a participanților la cursurile 2 și 3:
- Competențe de lucru cu calculatorul și mijloacele digitale și de utilizare a internetului, atestate de deținerea certificatului ECDL;
- Competențe de comunicare în limba engleză, minim nivel A2;
-
Interes pentru integrarea unor metode inovative de predare-învățare în activitatea didactică;
- Disponibilitate pentru pregătire lingvistică, tematică și culturală în vederea participării la curs;
- Capacitate de relaționare/comunicare interpersonală și instituțională;
- Implicare în realizarea activităților și a produselor finale prevăzute în proiect;
- Competenţe de diseminare la nivel instituţional, local şi naţional.

Obligațiile participanților la cursuri:
- Parcurgerea unui program de pregătire lingvistică (limba engleză) de 10-15 ore;
- Informare cu privire la țara gazdă (cultură, tradiții, informații geografice);
- Activități de pregătire de specialitate: studierea tematicii cursului, documentare, exerciții, comunicare cu formatorii - în funcție de cerințe, timp de 1– 2 luni înainte de curs;
 -Participarea la toate activitățile cursului și completarea chestionarelor de evaluare a activităților;
- Prezentarea aspectelor esențiale ale cursului în cadrul Consiliului profesoral, prin elaborarea de pliante, prezentare în PowerPoint, etc.;
- Prezentarea cursului în cadrul activității cercului metodic zonal/județean;
- Diseminarea experienței dobândite la curs prin: crearea unui material de învățare/instrument de lucru/tutorial pentru workshopul cu tema Mijloace eficiente de integrare a TIC în lecții; susținerea unei lecții deschise în cadrul comisiei metodice cu exemplificarea celor învățate la curs;
- Elaborarea de modele de bună practică privind utilizarea mijloacelor TIC în predarea disciplinei; acestea vor fi incluse în „Ghidul profesorului inovator” - produs final al proiectului, realizat de participanții la cursuri;
- Elaborarea raportului tip la finalizarea cursului.

IV. Activități de diseminare și valorizare a competențelor dobândite la cursuri
- Workshop cu tema Mijloace eficiente de integrare a TIC in lecții
-
Ghidul profesorului inovator - prezentare a unor strategii didactice interactive în predarea matematicii și știintelor, a limbilor străine și disciplinelor socio-umane și exemple de bună practică/proiecte de lecții pentru fiecare disciplină
- Lecții demonstrative susținute în școală și la acțiunile metodice organizate de ISJ și CCD
- Proiect transdisciplinar realizat în cadrul atelierului de inovare și creativitate MaST (Matematică, Științe și Tehnologii) cu tema Dunărea - sursă de viață și energie
- Implicarea școlii într-un proiect de parteneriat strategic Erasmus+ KA2 în perioada 2019-2021.

V. Activități de promovare a proiectului și asigurare a vizibilității programului Erasmus+
- Comunicate de presă în mass-media locală, la lansarea și la finalizarea proiectului
- Realizarea paginii web a proiectului
- Prezentări ale activităților de curs în cadrul consiliului profesoral și al cercurilor pedagogice
- Pliant de prezentare a proiectului
- Prezentări în Power Point ale proiectului, publicate pe site-urile www.didactic.ro și www.slideshare.net

Promovarea standardelor europene în educație prin inovarea strategiilor didactice va consolida dimensiunea europeană a educației în Școala „Nicolae Titulescu” Călărași – școală ce a obținut în 2016 pentru a doua oară titlul de „Școală Europeană”.